Thành công
Sức Mạnh Của Kỹ Năng

Tôi không sợ một người đã thực hiện 10.000 cú đá, nhưng tôi sợ người đã thực hiện một cú đá 10.000 lần.