Cảm hứng
Hạnh Phúc

HẠNH PHÚC không phụ thuộc vào bất kỳ điều kiện nào bên ngoài, nó chỉ bị chi phối bởi thái độ tinh thần của chúng ta.